CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUSTAAL – TERM 1 – WEEK 9 and 10

1 Luister en praat

Luister- en Praatstrategieë
Luister met begrip:
• Verduidelik die luisterproses.
• Maak aantekeninge.
• Beantwoord vrae.

Groep-/paneelbespreking:
• Bespreek spesifieke idees in ’n kortverhaal.
• Neem ’n standpunt oor idees in en verwys na die teks ter ondersteuning van die standpunt.
• Bring inhoud in verband met eie ervaring.

2 Lees en kyk

Literêre teks: kortverhale
• Belangrikste kenmerke van ’n letterkundige teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller en tema.

Die leesproses:
• Pre-lees (Lei die teks in).
• Tydens lees (kenmerke van die teks).
• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer).

Poësie
Belangrikste kenmerke van ’n gedig:
• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme;
• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie;
• figuurlike betekenis;
• atmosfeer;
• tema en boodskap.

Lees en kyk vir begrip (strategieë):
• Vluglees.
• Soeklees.
• Aandagtige lees.
• Onderskei tussen feit en mening.
• Afleiding van die betekenis van onbekende woorde deur woordaanpakvaardighede.

3 Skryf en aanbied

Skryf ’n beskrywende opstel:
Konvensies van ’n paragraaf:
• Onderwerpsin van die paragraaf.
• Kern en ondersteunende gedagtes.
• Logiese opeenvolging van paragrawe.
• Gebruik van voegwoorde vir samehang.
• Gebruik ’n verskeidenheid sinsoorte, -lengtes en –strukture.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finale konsep.

Bied ’n opstel vir assessering aan.

4 Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: voorvoegsels, agtervoegsels, basisvorme, infinitiewe werkwoorde

Sinsvlakwerk: hoofsinne, bysinne

Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: sinonieme,antonieme

Leestekens en spelling: woordeboekgebruik, spelpatrone, spelreëls

Questions