CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUSTAAL – TERM 1 – WEEK 3 and 4

1. Luister en Praat

Luister- en Praatstrategieë
Luister na en bespreek die gedig
• Deel idees en ervarings en toon begrip van konsepte.
• Beantwoord vrae.
• Verduidelik aan ’n vriend waarom jy van ’n spesifieke gedig hou.

Voorbereide hardoplees:
• Toon, stemprojeksie, uitspraak, frasering, oogkontak.
• Gee aandag aan leestekens.
• Gebruik gepaste liggaamstaal.

 

2. Lees en kyk

Literêre teks: gedigte
Leesmetodes:
• Onafhanklike lees.

Pre-leesstrategieë:
• Herken kenmerke van die teks soos titels, opskrifte, illustrasies.
• Herken dele van die boek soos die boekomslag, flapteks, titelbladsy, indeks, hoofstukke, woordelys.

Poësie:
Belangrikste kenmerke van ’n gedig:
• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme;
• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie;
• figuurlike betekenis;
• atmosfeer;
• tema en boodskap.

3. Skryf en aanbied

Kreatiewe skryf: eie gedig
Strofe-konvensies:
• Struktuur van ’n strofe.
• Gebruik voegwoorde vir samehang.
• Gebruik ’n verskeidenheid sinsoorte, -lengtes en –strukture.
• Gepaste taalgebruik.
• Gepaste gebruik van figuurlike taal.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finale konsep.

Skryf ’n gedig.

4. Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: samestellings; Infinitiewe werkwoorde, voornaamwoorde, besitlike voornaamwoorde

Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: rym, geleende woorde, idiomatiese uitdrukkings, spreekwoorde, alliterasie, vergelykings, metafore, tussenwerpsels, sinonieme, antonieme

Lees- en skryftekens: punt, komma

Questions