CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUISTAAL – TERM 4 – WEEK 7 and 8

1. Luister en praat 

Hersiening en voorbereiding vir eksamen:
Praat:
• Voorbereide toespraak/debat/
onderhoud/gesprek.
• Voorbereide lees.
• Onvoorbereide lees.

Luister:
• Luister met begrip.

2. Lees en kyk 

Hersiening en voorbereiding vir eksamen:
Lees:
• Voorbereide lees.
• Leesbegrip.
• Opsomming.
• Letterkunde:
— roman/kortverhale/volksverhale;
— drama/filmstudie; en
— gedigte.

3. Skryf en aanbied 

Hersiening en voorbereiding vir eksamen.
Skryf:
• Transaksionele tekste.

4. Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: versamelname, betreklike voornaamwoorde, basisvorme

Sinsvlakwerk: enkelvoudige en saamgestelde sinne, stelsinne, deelwoorde, vraagsinne, vraagvorme ontkenning

Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: sinonieme, antonieme, letterlike en figuurlike betekenis

Lees- en skryftekens: Hersien

Questions