CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUISTAAL – TERM 4 – WEEK 5 and 6

1. Luister en praat

Luister- en Praatstrategieë
Luister met begrip:
• Verduidelik die luisterproses.
• Maak aantekeninge.
• Beantwoord vrae.

Voorbereide mondelinge aanbieding:
• Gepaste gebruik van toon, tempo enintonasie.
• Gebruik van manipulerende/emotiewe/oorredende taal.
• Gebruik van leidraadkaartjies.
• Hou by verskillende sosiale- en kulturele konvensies.
• Gepaste liggaamstaal en -houding.
• Interessante inleiding en ’n sterk afsluiting.
• Doel, teikengroep en konteks.

2. Lees en kyk 

Lees letterkundige teks soos jeugroman/kortverhale/drama/volksverhale:
• Belangrikste kenmerke van letterkundige teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik, agtergrond, ruimte, verteller en tema.

Poësie: Voorgeskrewe gedigte:
Belangrikste kenmerke van ’n gedig:
• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme;
• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie;
• figuurlike betekenis;
• atmosfeer;
• tema en boodskap.

Ontleding van ’n gedig:
• Reëls, woorde, strofes, skakel, refrein, tipografie, leestekens.
• Betekenis: implisiet en eksplisiet.

3. Skryf en aanbied 

Hersiening en voorbereiding vir eksamen.
Opstelle:
Voorbereidingsfase:
• Vereistes t.o.v. formaat, styl en standpunt.
• Teikengehoor, doel en konteks.
• Woordkeuse.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finale konsep.

4. Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: koppelwerkwoorde, hulpwerkwoorde, byvoeglike naamwoorde: trappe van vergelyking, verboë vorme

Sinsvlakwerk: partydigheid; stereotipering; vooroordeel; gevoelstaal en manipulerende stellings, retoriese vrae

Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: sinonieme,antonieme, kontekstuele leidrade

Lees- en skryftekens: punt; komma; uitroepteken; vraagteken

Questions