CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUISTAAL – TERM 4 – WEEK 3 and 4

1. Luister en praat

Luister- en Praatstrategieë:
Luister met begrip (geskrewe teks/TV nuusaanbieding):
• Verduidelik die luisterproses.
• Maak aantekeninge.
• Skryf antwoorde.
Verskillende vorms van mondelinge kommunikasie:
Debat/groepbespreking: Bespreek gebruik van e-posboodskappe/plakkate/dagboekinskrywings/ strooibiljette:
• Kenmerke en konvensies.
• Beplanning, navorsing, organisasie en aanbieding.

2. Lees en kyk

Lees ’n teks met ’n dagboekinskrywing/e-posboodskap/strooibiljet:
• Die formaat.
• Taalgebruik.
• Teikengehoor.

Die leesproses:
• Pre-lees (Lei die teks in).
• Tydens lees (kenmerke van die teks).
• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer).

Poësie/volksverhale:
Belangrikste kenmerke van ’n gedig:
• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme;
• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie;
• figuurlike betekenis;
• atmosfeer;
• tema en boodskap.

3. Skryf en aanbied

Lang/korter transaksionele tekste bv.: e-pos, plakkate/dagboekinskrywings/strooibiljette:
• Vereistes t.o.v. formaat, styl en perspektief.
• Teikengehoor, doel en konteks.
• Woordkeuse en duidelike beskrywing.
• Sinstruktuur, -lengtes en -tipes.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finalekonsep.

Skryf een van die bogenoemdetekste.

4. Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk:

Voornaamwoorde: vraend, besitlik, onbepaald,

Versamelname, Infinitiewe werkwoorde, Deelwoorde,

Byvoeglike naamwoorde: intensiewe vorme, trappe van vergelyking

Voorvoegsels, agtervoegsels en basisvorme

Sinsvlakwerk:Direkte en indirekte rede, vrae en begeleidende vrae, ontkenning, afgekorte stellings, retoriese vrae

Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: antonieme; letterlike; figuurlike en kontekstuele betekenis

Lees- en skryftekens: aanhalingstekens; klemteken; vraagtekens; komma; uitroeptekens; lettertipe

Questions