CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUISTAAL – TERM 3 – WEEK 9 and 10

1. Luister en praat 

Luister- en Praatstrategieë
Luister met begrip gebaseer op die gee van aanwysings:
• Oefen die luisterproses.
• Maak aantekeninge.
• Skryf antwoorde neer.
Verskillende vorme van mondeling kommunikasie, bv. gee aanwysings/instruksies:
• Gebruik gepaste taal.
• Gebruik kort effektiewe sinne.
• Verskaf besonderhede.

2. Lees en kyk 

Literêre teks soos jeugroman/kortverhale/drama/radio drama:
• Belangrikste kenmerke van etterkundige teks soos karakter, karakterisering, intrige, konflik,agtergrond, ruimte, verteller en tema.

Die leesproses:
• Pre-lees (Lei die teks in).
• Tydens lees (kenmerke van die teks).
• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer).

Poësie:
Belangrikste kenmerke van ’n gedig:
• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme;
• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie;
• figuurlike betekenis;
• atmosfeer;
• tema en boodskap.

Lees en kyk vir begrip bv. geskrewe/visuele teks:
• Vluglees vir kerngedagtes.
• Soeklees vir ondersteunende besonderhede.
• Maak voorspellings.
• Onderskei tussen feit en mening.
• Standpunt van die outeur.
• Lei die betekenis van onbekende woorde en beelde af.
• Onderskei tussen feit en mening.
• Direkte en geïmpliseerde betekenis.

3.Skryf en aanbied

Skryf ’n verhalende/beskrywende opstel:
• Vereistes t.o.v. formaat, styl en standpunt.
• Teikengehoor, doel en konteks.
• Woordkeuse en taalstrukture.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finalekonsep.

4. Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: samestellings
Voornaamwoorde: persoonlik, besitlik, betreklik, aanwysend
Lidwoorde: bepaald en onbepaald

Sinsvlakwerk: evalueringsparagraaf, enkelvoudige sinne, stelsinne, teenwoordige tyd, verlede tyd

Betekenisleer enwoordeskatuitbreiding: sinonieme,antonieme, letterlike en figuurlike betekenis

Lees- en skryftekens:punt; komma; dubbelpunt, kommapunt, hakies; klemteken

Questions