CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUISTAAL – TERM 3 – WEEK 7 and 8

1. Luister en praat 

Luister- en Praatstrategieë
Luister na en bespreek nuus gebaseer op koerantberigte entydskrifartikels:
• Gepaste gebruik van toon, tempo en intonasie.
• Gebruik van manipulerende/emotiewe/oorredende taal.
• Gebruik van leidrade.
• Nakom van gesprekskonvensies.
• Gepaste liggaamstaal.
• Interessante inleiding en ’n sterk afsluiting.
• Doel, teikengroep en konteks.

Voorbereide/Onvoorbereide hardoplees van ’n koerantberig:
• Gepaste gebruik van toon, tempo en intonasie.
• Doeltreffende gebruik van leestekens.
• Gepaste gebruik van liggaamstaal.

2. Lees en kyk 

Lees en kyk vir inligting (gebruik teks soos koerantberigte/tydskrifartikels/geskrewe mondelinge aanbieding:
• Vluglees vir kerngedagtes.
• Soeklees vir ondersteunende besonderhede.
• Maak voorspellings.
• Onderskei tussen feit en mening.
• Standpunt van die outeur.
• Lei die betekenis van onbekende woorde en beelde af.
• Formele-/informele taal.
• Direkte-/geïmpliseerde betekenis.
• Beeldspraak.

Skryf ’n begripstoets.

3. Skryf en aanbied

Lang/kort transaksionele tekste – koerantberig:
• Vereistes t.o.v. formaat en styl.
• Teikengehoor, doel en konteks.
• Gepaste woordkeuse en taalstrukture.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finale konsep.

Skryf ’n koerantberig.

4. Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: abstrakte soortname,soortname
Voorsetsels
Byvoeglike naamwoorde: trappe van vergelyking, verboë vorme

Sinsvlakwerk:
Chronologiese volgorde; volgorde vanbelangrikheid; beskrywende paragraaf, oorredende en gevoelstaal; partydigheid en vooroordeel, stereotipering; retoriese stylmiddels

Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: sinonieme, antonieme, letterlike, figuurlike betekenis

Lees- en skryftekens: aanhalingstekens; uitroepteken; komma; punt; vraagteken; ellips

Questions