CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUISTAAL – TERM 3 – WEEK 5 and 6

1. Luister en praat 

Luister- en Praatstrategieë
Verskillende vorme van mondeling ommunikasie:
Rolspeel van prosedure tydens ergadering:
• Goeie opening/inleiding.
• Gebruik van toon, tempo en intonasie.
• Gepaste taalgebruik.
• Gepaste liggaamstaal.
• Goeie afsluiting.

Luister met begrip (geskrewe teks/TVnuusaanbieding):
• Verduidelik die luisterproses.
• Maak aantekeninge.
• Beantwoord vrae.

2. Lees en kyk 

Lees ’n teks oor hoe om ’n kennisgewing/agenda en notule te skryf:
• Rolspelers.
• Taalgebruik.
• Formaat.
• Rolvertolking.

Die leesproses:
• Pre-lees (Lei die teks in).
• Tydens lees (kenmerke van die teks).
• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer).

Lees en kyk vir begrip geskrewe/ visuele teks/grafieke:
• Vluglees vir kerngedagtes.
• Soeklees vir ondersteunende besonderhede.
• Maak voorspellings.
• Lei die betekenis van onbekende woorde en beelde af.
• Kern – en ondersteunende gedagtes.
• Gee eie mening.

3. Skryf en aanbied 

Langer transaksionele tekste, bv. kennisgewing/agenda en notule:
• Identifiseer teikengehoor en doel van skryf.
• Besluit op styl, standpunt en formaat van skryf.
• Gebruik gepaste woordkeuse en taalstrukture.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finale konsep.

4. Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: Voornaamwoorde: persoonlik, aanwysend, besitlik

Sinsvlakwerk:Gebruik van teenwoordige tyd, verlede tyd, direkte en indirekte rede, lydende en bedrywende vorm

Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: afleidings

Lees- en skryftekens: afkappingstekens; aandagstreep; gebruik van hoofletters; komma; punt; dubbelpunt

Questions