CAPS GET 7 – AFRIKAANS HUISTAAL -TERM 2 – WEEK 5 and 6

1. Luister en praat

Luister- en Praatstrategieë
Groep-/klasbespreking oor die manier waarop instruksies of prosedures gevolg word:
• Kies ’n onderwerp.
• Deel idees.
• Neem beurte en luister aandagtig.
• Vul gapings.
• Gebruik gesprekskonvensies, bv. oorbrug gapings deur vrae te stel, keuses te noem, reaksies dop te hou, belangstelling te toon.

Voorbereide/onvoorbereide praat:
• Taal- en woordkeuse.
• Gebruik van toon, tempo en intonasie.
• Gebruik van leidrade gedurende aanbieding.
• Gebruik van gepaste liggaamstaal.

2. Lees en kyk 

Lees ’n instruksionele teks soos instruksionele prosedures:
• Vluglees.
• Soeklees.
• Aandagtige lees.
• Maak van afleidings.

Die leesproses:
• Pre-lees (Lei die teks in).
• Tydens lees (kenmerke van die teks).
• Post-lees (beantwoord vrae, vergelyk, kontrasteer, evalueer).

Poësie
Belangrikste kenmerke van ’n gedig:
• interne struktuur van ’n gedig soos beeldspraak/stylfigure, rym, ritme;
• uiterlike bou van ’n gedig soos reëls, strofes, tipografie;
• figuurlike betekenis;
• atmosfeer;
• tema en boodskap.

3. Skryf en aanbied

Korter transaksionele teks – instruksies:
• Vereistes vir formaat, styl.
• Teikengehoor, doel en konteks.
• Samehang van paragrawe.
• Woordkeuse en sinstruktuur.

Fokus op die skryfproses:
• Beplanning.
• Konsep.
• Hersiening.
• Redigering.
• Proeflees en aanbieding van finale konsep.

Skryf ’n instruksie.

4. Taalstrukture en -konvensies

Woordvlakwerk: voorsetsels, telwoorde

Sinsvlakwerk: lydende en bedrywende vorm

Betekenisleer en woordeskatuitbreiding: idiomatiese uitdrukkings en spreekwoorde

Lees- en skryftekens: koppelteken, afkappingsteken

Questions